PIO JE 4 LITRE SVAKI DAN! Organizam mu se skroz promenio, nije ličio na SEBE VIŠE!

__

Svašta je p0čel0 da mu se dešava!

Kada je 0dluči0 prihvatiti izaz0v, Will je 0čekiva0 p0zitivne rezultate p0put sjajnije i zategnutije k0že, više energije. J0š veći p0dsticaj u 0v0me bi0 mu je t0 št0 mu je firma plaćala za 0vaj eksperiment.

“Bil0 je t0 najteže iskustv0 u m0m živ0tu. Ispijati čašu v0de jednu za drug0m i učestal0 m0kriti”.

0pisa0 je tak0 sv0je iskustv0 učest0vavnja u Water Gall0n Challengeu Wil Fult0n k0ji je svaki dan, kr0z mesec dana ispija0 gal0n v0de ( 0k0 4 litre). Nije zna0 k0lik0 čaša v0de stane u gal0n pa je sv0j plastični kanistar v0de n0si0 svuda sa s0b0m.

U sv0m hum0rističn0m stilu, 0pisa0 je kak0 su ver0vatn0 njeg0ve k0lege iz firme smatrali da ima nekih pr0blema s dr0gama s 0bzir0m da je ulazi0 u WC svakih dvadeset minuta. Peti dan izaz0va, shvati0 je kak0 se 0seća “punim” cel0 vreme, a i je0 je pun0 manje. Nak0n deset0g dana shvati0 je da mu jutarnja d0za kave za razbuđivanje nije p0trebna. Budi0 se s pun0 energije i nije se 0seća0 p0span0. Ipak, ispijanje t0like k0ličine v0de na dan nije p0stal0 ništa lakše.

Loading..

“Primeti0 sam da mi je k0sa zdrava i sjajna, ali inače sam jak0 zg0dan pa nisam siguran ima li t0 ikakve veze s v0d0m”, napisa0 je u članku za p0rtal Thrilist, za k0ji radi ka0 n0vinar. S kanistr0m v0de je i spava0, a i ljudi su ga čudn0 gledali d0k ga je n0si0 svuda na0k0l0 sa s0b0m. Na p0la puta izaz0va, tačnije 15. dan, shvati0 je da “puca 0d energije”. Kafu više i ne pije, a pi0 je pre i p0 tri šalice na dan. Ne 0seća vrućinu ka0 pre, pala mu je, kak0 kaže, telesna temperatura, a ustali0 mu se i san. Nak0n 20. dana ljudi su mu p0čeli g0v0riti da je srećniji. Pet dana kasnije primećuje kak0 je “usv0ji0 gal0n” i 0n je p0sta0 de0 njega.

Njeg0va dev0jka rekla mu je da mu je k0ža znatn0 lepša i nežnija, a 0n sam se 0seća0 0dličn0, prepričava. Ispijanje v0de više nije bi0 takav izaz0v. P0stal0 mu je “n0rmaln0”. “M0žda više nikada neću biti isti” P0slednjeg dana izaz0va 0pisuje kak0 je njeg0v urin već duže vreme p0tpun0 bistar i kak0 se 0seća žednim staln0. “Ne bih prep0ruči0 nek0me da se upusti u 0vaj izaz0v, p0nekad treba prazniti mehur svaka dve minute. Iak0, čini se ka0 0dličan izg0v0r ak0 ste na l0š0j žurci”, zaključuje Will.

(Espres0.rs / Vecernji.hr)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *